Ana Sayfa
Biz Kimiz
Tüzüğümüz
Biyolojik Çeşitlilik
Kınalı Keklik Yetiştirme
Yaban Yaşam Veterinerlik Hizmetleri
Basında Biz
İletişim Bilgileri

Kınalı Keklik Üretimi

Tüzüğümüz

YAŞAM ALANLARINI KORUMA VE YAŞATMA (YAŞAD)
DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

      Madde 1- Derneğin Adı: “Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği” dir. Kısa adı “YAŞAD” dır.

      Derneğin merkezi Balıkesir’dir. Şubesi açılmayacaktır.

       Derneğin Logosu “kınalı keklik grafiği altında YAŞAD”  tır.

      Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

      Madde 2- Dernek,doğada yok olma tehlikesinde olan hayvan ve diğer canlı türlerinin  soylarının devamının sağlanması, doğanın ve çevrenin korunması ve geliştirilmesi ; keklik, sülün , bıldırcın , arıcılık ve ürünleri ,  v.b yeni  küçük ve büyükbaş hayvancılığın gelişimine katkı vererek kırsal kalkınmaya destek verilmesi ; çeşitli nedenlerle yoksunluk içinde bulunan ve sosyal hizmetler alanına giren çocuk,genç,yaşlı,kadın ve özürlülerin  fiziksel, toplumsal koşullarının iyileştirilmesi  amacı ile kurulmuştur .

      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Balıkesir ve çevresindeki doğal çevre, yaban yaşam ile ilgili çalışmalar organize etmek ve süreklilik kazandırmak.

2- Balıkesir’de yoksunluk içinde bulunan sokak çocuklarının, korunmaya muhtaç çocukların, özürlü bireylerin fiziksel ve toplumsal koşullarının iyileştirilmesi yönünde faaliyetler yapmak.

3- Kırsal kalkınmaya destek olmak amacı ile ve sürdürülebilir, doğal yaşamı koruyan bilinçli avcılığı geliştirmek amacı ile ülkemizde yeni gelişen avlak kuruluşunu gerçekleştirmek; bu konuda alt yapı oluşturmak için kınalı keklik, sülün, bıldırcın üretimini gerçekleştirmek ve desteklemek; yine kırsal kalkınma amaçlı arıcılık , besicilik v.b. küçük ve büyükbaş hayvancılığı desteklemek bu konularda araştırmalar yapmak,

4- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

5- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

6- Amacın gerçekleştirilmesi için,  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

7- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

8- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

9- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

10- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için;  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

11- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

13- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

14- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

15- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

16- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

17- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, yaban yaşamın bulunduğu doğal çevrede , kırsal alandaki ve şehirdeki sosyal alanda faaliyet gösterir.